Algemene voorwaarden

Categorie AM & BE


De rijschool is verplicht zorg te dragen:

Dat de lessen worden gegeven door instructeurs die in het bezit zijn van een geldig bevoegdheidspas volgens de regels van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

Dat de leerling steeds les krijgt van dezelfde instructeur. Bij langdurige ziekte van de vaste instructeur zal de rijschool zorg dragen voor passende vervanging, uitgezonderd vakantie periodes.

Rijlessen worden in overleg met de rijschool/instructeur afgesproken. De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
Rijexamens kunnen alleen ingediend worden bij het CBR indien deze contant/per giro betaald zijn. Data voor afrijden worden, indien mogelijk meteen medegedeeld. Dit is niet mogelijk bij storingen/onderhoud (van CBR site) of geen aanbod van de zijde van het CBR. Rijexamens worden afgelegd in/op het voor de lessen gebruikte lesvoertuig, bij schade of technische mankementen zal de rijschool zorg dragen voor een vervangend lesvoertuig.

De leerling is verplicht zorg te dragen:

a Zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig autorijbewijs voor de categorie BE.
b Zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en theoriecertificaat voor categorie AM.

Dat hij/zij op afgesproken tijd die in de leskaart vermeld staat, aanwezig is op het afgesproken adres.
De instructeur blijft 10 minuten wachten, bij niet verschijnen zal de volledige les in rekening worden gebracht.
Een rijles kan 24 uur voor aanvang van de afgesproken les worden verplaatst, verschoven of geannuleerd mits dit verenigbaar is met de agenda van de instructeur. Dit kan alleen tijdens kantooruren van de rijschool geregeld worden. Te laat afzeggen van een les wordt te allen tijde volledig in rekening gebracht, tenzij er een dringende reden is, b.v. spoedopname ziekenhuis leerling/naaste familie tot 2e graad of een begrafenis van een familielid tot de 2e graad.

Dat er geen sprake is van alcohol of drugs gebruik voor of tijdens de les.
Bij twijfel heeft de instructeur het recht niet aan de les te beginnen of de les per direct te staken.

Kosten voor een praktijk of theorie-examen moeten zijn voldaan, voordat de aanvraag zal worden ingediend bij het exameninstituut. Terugbetaling van reeds gereserveerde examens is niet mogelijk. Indien een examen geen doorgang vindt, door nalatigheid van de kandidaat, bijvoorbeeld te laat aanwezig op de afgesproken plaats, geen geldige of onjuiste papieren tonen, zijn de volledige kosten voor het afgesproken examen en een nieuw examen voor de kandidaat.

Regels betreffende betaling van de lessen/pakketten

Bij niet volledige betaling voor de examendatum is de rijschool gemachtigd het examen uit te stellen tot nader order, eventuele hiervoor gemaakte kosten komen voor rekening kandidaat. Bij uitblijven van betaling kan de rijschool een incassobureau inschakelen waarbij deze kosten geheel voor rekening kandidaat komen.
Terugbetaling van pakketten/cursus is niet mogelijk, wanneer de leerling bij aantoonbare financiële of medische redenen eerder stopt met lessen dan het aantal lessen in het pakket, is de rijschool gerechtigd de pakketprijs om te zetten naar de prijs van losse lessen.
Bij slagen binnen het aantal lessen blijft pakketprijs behouden.

Pakketten zijn niet overdraagbaar aan derden.
Een pakket is tot 1 jaar na de eerste factuurdatum geldig.

*Rijschool Falke is gemachtigd de lesinstructie te staken bij onbehoorlijk gedrag van de kandidaat.

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform onze privacyverklaring.